Palvelut

Projektipäällikkö / Rakennuttaminen

Projektipäällikkö vastaa laadukkaiden rakennuttamispalveluiden tuottamisesta hankkeessa. Projektipäällikkö johtaa hanketta ja toimii tilaajan edunvalvojana. Projektipäällikön tyypillisiä tehtäviä ovat kilpailutuksien järjestäminen, neuvottelut, suunnittelun ohjaus, ratkaisujen etsiminen, tehokkuuden ja taloudellisuuden edesauttaminen, rakentamisen ohjaus ja puheenjohtajana toimiminen. Hyvä projektipäällikkö johtaa hanketta tilaajan tavoitteilla ja kustannuksilla pyrkien sujuvaan hankkeen kulkuun ja mahdollisimman laadukkaaseen rakennushankkeen toteutukseen.

Valvonta

Työn aikaisella valvonnalla on tärkeä rooli laadullisesti, aikataulullisesti ja kustannustehokkaasti onnistuneessa hankkeessa. Valvoja toimii tilaajan edunvalvojana työmaalla varmistaen urakkasopimuksen ja hyvän rakentamistavan mukaisen työtuloksen. On ensisijaisen tärkeää, että sekä suurien, että pienien hankkeiden vaiheet dokumentoidaan huolellisesti ja toteutusvaiheessa havaittavien epäkohtien kuntoon saattaminen varmistetaan. Valvontapalveluidemme lähtökohtana on tarjota tilaajillemme yksilöllistä hankkeen laajuuden mukaan räätälöityä palvelua.

Valvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edunvalvojana sopimuksen mukaista työtä. Työmaavalvonta valvoo, että työmaalla tehdään työtä sovitun aikataulun, työn laadun ja laajuuden sekä kustannustoteuman mukaisesti. Hyvä valvoja käyttää kokemustaan hyväkseen ja puuttuu epäkohtiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valvoja kommunikoi projektipäällikön, tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa edistääkseen laadukasta ja sujuvaa toteutusta työmaalla.

Vastaavatyönjohtava

Keskeisiä laissa määriteltyjä vastaavan työnjohtajan tehtäviä ovat:

1. rakentamisen aloittamisilmoituksesta huolehtiminen.

2. vastata, että rakennustyö tehdään rakennusluvan ja rakentamismääräysten mukaisesti.

3. vastaava tj ryhtyy toimiin havaittujen virheiden ja puutteiden johdosta.

4. hän tilaa lupapäätöksen mukaiset katselmukset viranomaisilta ja suorittaa kohteen muut tarkastukset.

5. lisäksi hän huolehtii, että työmaalla ovat hyväksytyt piirustukset ja tarkastuskirjat.

Vastaavasta työnjohdosta tehdään aina kirjallinen sopimus ja siihen liitetään yhdessä asiakkaan kanssa sovittu tehtäväluettelo.

Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelun tarkoitus on luoda suunnitelmat, jossa rakennuksen sijainti, ulkoasu, rakenteet, tilat, tekniikka ja varustetaso vastaavat niiden käyttötarkoitusta ja haluttua laatutasoa, sekä täyttävät lakien ja määräysten asettamat vaatimukset.


Energiatodistukset

Energiatodistus on pakollinen olemassa oleville rakennuksille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä

Energiatodistus tulee esittää olemassa olevan rakennuksen tai sen osan myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain:

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja
    uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai
    sen jälkeen)
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja
    opetusrakennukset
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot

 

Lisätietoja:

http://energiatodistus.motiva.fi/mika-on-energiatodistus/

 

INSINÖÖTITOIMISTO A. KARHULAHTI OY | arimatti.karhulahti(at)gmail.com | +358408209677